Bodrum Çamlık Muhteşem Manzarası Tinyhouse Ve Bungalov Yapımına Uygun Yatırımlık Arazi Zeytinlik

$20,000,000

Devedüşen Torba Bodrum Muğla
21600 squares
21600 squares
Mls# 40

Bodrum Çamlık Sahibinden Satılık Yatırımlık Arazi Zeytinlik

Bodrum Çamlık Sahibinden Satılık Zeytinlik Ve Arazi

 

Maldivler gibi duru sade temiz ve korunmuş bir yer. Doğanın kalbinde ses ve gürültüden uzak huzurlu ve sakin bir yer. Size ait ve size özel olan bir yer. Şehir yaşamının karmaşasından ve stresten uzak bir yer. Temiz hava bol oksijen unutulmaz bir akşam güneşi batışı. Deniz ve doğa manzarası. Doğanın kalbinde yaşamın içinde. Özgün doğası kendine has yapısıyla sabahları büyüleyici bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Denizden gelen sisin yoğunluğuyla kendinizi sis denizinde bulutların üstünde masalsı diyarda yasıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Bodrumun eşsiz doğasına masalsı bir dokunuş. Bodrumun yeni keşfedilmeyi bekleyen saklı kalmış cenneti. Kalabalıklardan kaçmak ama bir o kadar da hayatın içinde olmak. Eşsiz bir gün batımı ve deniz manzarası. Yıl boyu süren keyif ve yaşamınızın başlayacağı yer. Huzuru büyüleyici sessizliğinde bulursunuz. Farklı zevklerin hayat bulduğu bir yer.

Herkesin Hayalidir

Bodrum’da Yaşamak…

Denizi, kumu, güneşi, bembeyaz evleri,

dar sokakları, sıcacık havasıyla

birçok şiire konu olan, bırakıp gidilemeyen yerdir;

Bodrum...

Zamanın En Güzel Hali. Yeni bir başlangıç yapmak, zamanı en güzel haliyle yaşamak için rotanızı Bodrum Çamlık mahallesindeki yatırımlık arsa zeytinlik’e çevirin. Güzel Bodrum’un Size Özel Yaşamı! Dünyanın en güzel gün batımına karşı, doğayla iç içe, deniz gören genç zeytin ağaçları ve içerisinde su  kuyusu bulunan yatırımınıza değer katacak bir arazi. Dört mevsim yaşam için mükemmel bir yer, metropollerin kaosundan uzakta, hayalini kurduğunuz huzur ve mutluluğu kendi has dünyasında barındırır. Gün batar... Hayaller başlar.

Denizin mavisi, güneşin kızılı ve doğanın yeşilini alır yanına; eşsiz bir resital sunar siz değerli yatırımcısına. Güneş adaların arasından Ege Denizi’ne kavuşurken siz huzura kavuşursunuz. Ve şimdiye kadar tanık olmadığınız bir yaşama tanık olursunuz...Hiç beklemediğiniz bir anda. Mavi manzaranız Yeşil hayatınız. Ege’nin mavisi Bodrum’un yeşiline karışıyor. her adımınızı yeşile atıyor, tüm gözünüzü maviliğe açıyorsunuz. Eşsiz bir yaşam sunan bu arazi, aynı zamanda Bodrum yarımadasının en sakin ve özel konumlarından birine sahip. Gün batımını izlerken kendinizi dinleyebileceğiniz, maviyle huzur bulurken ayrıcalığa dokunabileceğiniz bir yaşama davetlisiniz. Ege’nin Mavisinde. Ege Denizi’nin sakinliğini ve adaların özgürlüğünü, güneşin ışıltısıyla bütünleyen bu yatırımlık arazi, denizi cepheden gören en bakir ve en özel bölgesinde konumlanmıştır. Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzak, sakin bir alanda konumlanan, sevdiklerinizle birlikte masmavi denizin manzarasını ve doğa manzarasını yaşayacağınız bir ortam sunuyor. Doğa ile İç İçe Benzersiz Bir Yaşam. Doğa En İyi Dostunuz Olacak. Doğanın yenileyici ve iyileştirici etkisi, sürdürülebilir bir gelecek ile doğal işleyişine devam edecek. Doğanın kalbinden sofranıza. Bu yatırımlık arazide herseyi doğal olarak yetiştireceksiniz.

 

İngilizce:

 

Olive Orchard And Land For Sale By The Owner In Bodrum Çamlık

 

It is a pure, clean and protected place like the Maldives. A peaceful and quiet place in the heart of nature, away from noise and noise. A place that belongs to you and is special to you. A place away from the hustle and bustle of city life. Fresh air, plenty of oxygen, an unforgettable evening sunset. Sea and nature view. In the heart of nature, in life. With its unique nature and unique structure, you encounter a fascinating view in the morning. With the density of the fog coming from the sea, you feel like you are living in a fairy tale land above the clouds in a sea of ​​fog. A fabulous touch to the unique nature of Bodrum. Bodrum's hidden paradise waiting to be discovered. Escaping from the crowds but also being in life. A unique sunset and sea view. Year-round enjoyment and where your life begins. You find peace in its enchanting silence. A place where different tastes come to life.

Everyone's Dream

Living in Bodrum…

Sea, sand, sun, white houses,

narrow streets, with its warm air

it is a place that is the subject of many poems and cannot be left;

Basement...

The Most Beautiful State of the Time. To make a new start and to experience time in its best form, turn your route to the olive grove, an investment land in Bodrum Çamlık neighborhood. The Private Life of Beautiful Bodrum! Against the most beautiful sunset in the world, intertwined with nature, a land with young olive trees overlooking the sea and a water well that will add value to your investment. A perfect place to live in all four seasons, away from the chaos of metropolises, it hosts the peace and happiness you dream of in its own unique world. The sun goes down... Dreams begin.

It takes the blue of the sea, the red of the sun and the green of nature with it; presents a unique recital to you, our valued investor. As the sun reaches the Aegean Sea through the islands, you find peace. And you witness a life that you have never witnessed before... In a moment you least expect it. Your blue landscape is your green life. The blue of the Aegean blends with the green of Bodrum. you take every step towards green, you open all your eyes to blue. Offering a unique life, this land also has one of the quietest and most private locations on the Bodrum peninsula. You are invited to a life where you can listen to yourself while watching the sunset, and touch the privilege while finding peace with blue. In the Blue of the Aegean. Complementing the calmness of the Aegean Sea and the freedom of the islands with the radiance of the sun, this investment property is located in the most pristine and most private area overlooking the sea. Located in a quiet area away from the crowd and noise of the city, it offers an environment where you can experience the view of the deep blue sea and nature with your loved ones. A Unique Life Intertwined with Nature. Nature Will Be Your Best Friend. The regenerative and healing effect of nature will continue its natural functioning with a sustainable future. From the heart of nature to your table. You will grow everything naturally in this investment land.

 

Rusça:

Оливковый сад и земля на продажу от владельца в Бодруме Чамлык

 

Это чистое, чистое и защищенное место, как Мальдивы. Мирное и тихое место в самом сердце природы, вдали от шума и шума. Место, которое принадлежит вам и является особенным для вас. Место вдали от городской суеты. Свежий воздух, много кислорода, незабываемый вечерний закат. Вид на море и природу. В сердце природы, в жизни. С его уникальной природой и уникальной структурой вы столкнетесь с захватывающим видом по утрам. С плотностью тумана, идущего с моря, вы чувствуете, что живете в сказочной стране над облаками в море тумана. Сказочное прикосновение к уникальной природе Бодрума. Скрытый рай Бодрума ждет своего открытия. Бегство от толпы, но и присутствие в жизни. Уникальный вид на закат и море. Круглогодичное удовольствие и где начинается ваша жизнь. Вы обретаете умиротворение в его чарующей тишине. Место, где оживают разные вкусы.

Мечта каждого

Жить в Бодруме…

Море, песок, солнце, белые домики,

узкие улочки, с его теплым воздухом

это место, о котором написано множество стихов и которое нельзя покинуть;

Подвал...

Самое красивое государство того времени. Чтобы начать все заново и испытать время в его лучшей форме, поверните свой маршрут к оливковой роще, инвестиционной земле в районе Чамлык Бодрума. Частная жизнь прекрасного Бодрума! На фоне самого красивого заката в мире, переплетающегося с природой, земля с молодыми оливковыми деревьями с видом на море и колодцем, который повысит ценность ваших инвестиций. Идеальное место для жизни в любое время года, вдали от хаоса мегаполисов, оно хранит мир и счастье, о которых вы мечтаете, в своем собственном уникальном мире. Солнце садится... Начинаются сны.

Он берет с собой синеву моря, красноту солнца и зелень природы; представляет уникальный концерт для вас, наш уважаемый инвестор. Когда солнце достигает Эгейского моря через острова, вы обретаете покой. И ты становишься свидетелем жизни, которой никогда раньше не видел... Через мгновение ты меньше всего этого ожидаешь. Ваш синий пейзаж — это ваша зеленая жизнь. Голубизна Эгейского моря сочетается с зеленью Бодрума. ты делаешь каждый шаг к зеленому, ты открываешь все глаза синему. Предлагая уникальную жизнь, эта земля также имеет одно из самых тихих и уединенных мест на полуострове Бодрум. Вы приглашены в жизнь, где вы можете слушать себя, наблюдая за закатом, и прикоснуться к привилегии, обретая мир с синим. В синеве Эгейского моря. Дополняя спокойствие Эгейского моря и свободу островов сиянием солнца, эта инвестиционная недвижимость расположена в самом нетронутом и самом частном районе с видом на море. Расположенный в тихом районе вдали от толпы и шума города, он предлагает среду, в которой вы можете насладиться видом глубокого синего моря и природы со своими близкими. Уникальная жизнь, переплетенная с природой. Природа будет вашим лучшим другом. Регенеративное и целебное воздействие природы продолжит свое естественное функционирование с устойчивым будущим. Из сердца природы к вашему столу. Вы будете выращивать все естественным образом на этой инвестиционной земле.

 

Almanca:

Olivenhain und Land zum Verkauf durch den Eigentümer in Bodrum Çamlık

 

Es ist ein reiner, sauberer und geschützter Ort wie die Malediven. Ein friedlicher und ruhiger Ort im Herzen der Natur, abseits von Lärm und Lärm. Ein Ort, der Ihnen gehört und für Sie etwas Besonderes ist. Ein Ort abseits der Hektik des Stadtlebens. Frische Luft, viel Sauerstoff, ein unvergesslicher Sonnenuntergang am Abend. Meer- und Naturblick. Im Herzen der Natur, im Leben. Mit seiner einzigartigen Natur und einzigartigen Struktur begegnen Sie morgens einem faszinierenden Anblick. Mit der Dichte des Nebels, der vom Meer kommt, fühlt man sich wie in einem Märchenland über den Wolken in einem Nebelmeer. Eine fabelhafte Berührung mit der einzigartigen Natur von Bodrum. Bodrums verborgenes Paradies wartet darauf, entdeckt zu werden. Der Masse entfliehen, aber auch im Leben sein. Ein einzigartiger Sonnenuntergang und Meerblick. Ganzjähriger Genuss und wo Ihr Leben beginnt. Sie finden Frieden in seiner bezaubernden Stille. Ein Ort, an dem unterschiedliche Geschmäcker zum Leben erweckt werden.

Jedermanns Traum

Leben in Bodrum…

Meer, Sand, Sonne, weiße Häuser,

enge Gassen, mit seiner warmen Luft

es ist ein Ort, der Gegenstand vieler Gedichte ist und der nicht verlassen werden kann;

Untergeschoss...

Der schönste Staat der Zeit. Um einen Neuanfang zu machen und die Zeit in ihrer besten Form zu erleben, wenden Sie sich an den Olivenhain, ein Investitionsgrundstück im Viertel Çamlık von Bodrum. Das Privatleben des schönen Bodrum! Vor dem schönsten Sonnenuntergang der Welt, verflochten mit der Natur, einem Land mit jungen Olivenbäumen mit Blick auf das Meer und einem Brunnen, der Ihre Investition aufwertet. Ein perfekter Ort zum Leben in allen vier Jahreszeiten, abseits des Chaos der Metropolen, beherbergt es die Ruhe und das Glück, von dem Sie träumen, in seiner eigenen einzigartigen Welt. Die Sonne geht unter ... Träume beginnen.

Es nimmt das Blau des Meeres, das Rot der Sonne und das Grün der Natur mit; präsentiert Ihnen, unserem geschätzten Investor, ein einzigartiges Erwägungsgrund. Wenn die Sonne die Ägäis durch die Inseln erreicht, finden Sie Ruhe. Und Sie werden Zeuge eines Lebens, das Sie noch nie zuvor gesehen haben ... In einem Moment, in dem Sie es am wenigsten erwarten. Deine blaue Landschaft ist dein grünes Leben. Das Blau der Ägäis verschmilzt mit dem Grün von Bodrum. Du machst jeden Schritt in Richtung Grün, du öffnest all deine Augen für Blau. Dieses Land bietet ein einzigartiges Leben und hat auch eine der ruhigsten und privatesten Lagen auf der Halbinsel Bodrum. Sie sind zu einem Leben eingeladen, in dem Sie sich selbst zuhören können, während Sie den Sonnenuntergang beobachten, und das Privileg berühren, während Sie Frieden mit Blau finden. Im Blau der Ägäis. Diese Anlageimmobilie ergänzt die Ruhe der Ägäis und die Freiheit der Inseln mit dem Strahlen der Sonne und befindet sich in der unberührtesten und privatesten Gegend mit Blick auf das Meer. In einer ruhigen Gegend abseits der Menschenmassen und des Lärms der Stadt gelegen, bietet es eine Umgebung, in der Sie mit Ihren Lieben den Blick auf das tiefblaue Meer und die Natur erleben können. Ein einzigartiges Leben, das mit der Natur verflochten ist. Die Natur wird Ihr bester Freund sein. Die regenerierende und heilende Wirkung der Natur wird ihre natürliche Funktion nachhaltig fortsetzen. Aus dem Herzen der Natur auf Ihren Tisch. In diesem Investitionsland werden Sie alles natürlich anbauen.

Arapça:

بستان زيتون وأرض للبيع من قبل المالك في بودروم جامليك

 

إنه مكان نقي ونظيف ومحمي مثل جزر المالديف. مكان هادئ وهادئ في قلب الطبيعة ، بعيدًا عن الضوضاء والضوضاء. مكان خاص بك وخاص بك. مكان بعيد عن صخب الحياة في المدينة. هواء نقي ، الكثير من الأكسجين ، غروب شمس لا يُنسى في المساء. إطلالة على البحر والطبيعة. في قلب الطبيعة ، في الحياة. مع طبيعتها الفريدة وهيكلها الفريد ، ستواجه إطلالة رائعة في الصباح. مع كثافة الضباب القادم من البحر ، تشعر وكأنك تعيش في أرض خرافية فوق الغيوم في بحر من الضباب. لمسة رائعة للطبيعة الفريدة لبودروم. جنة بودروم الخفية تنتظر من يكتشفها. الهروب من الحشود ولكن أيضًا في الحياة. منظر فريد لغروب الشمس والبحر. الاستمتاع على مدار العام وأين تبدأ حياتك. تجد السلام في صمتها الساحر. مكان تتجسد فيه الأذواق المختلفة.

حلم الجميع

العيش في بودروم ...

البحر ، الرمال ، الشمس ، البيوت البيضاء ،

شوارع ضيقة بهوائها الدافئ

إنه مكان موضوع العديد من القصائد ولا يمكن تركه ؛

قبو...

أجمل دولة في ذلك الوقت. لبدء بداية جديدة وتجربة الوقت في أفضل حالاته ، اتجه إلى بستان الزيتون ، وهو أرض استثمارية في حي بودروم جامليك. الحياة الخاصة لبودروم الجميلة! مقابل أجمل غروب في العالم ، متشابك مع الطبيعة ، أرض بها أشجار زيتون صغيرة تطل على البحر وبئر ماء ستضيف قيمة لاستثمارك. مكان مثالي للعيش في جميع الفصول الأربعة ، بعيدًا عن فوضى المدن الكبرى ، إنه يستضيف السلام والسعادة التي تحلم بها في عالمها الفريد. تغرب الشمس ... تبدأ الأحلام.

تأخذ معها زرقة البحر ، وحمراء الشمس ، وخضرة الطبيعة. يقدم عرضًا فريدًا لك ، مستثمرنا الكرام. عندما تصل الشمس إلى بحر إيجه عبر الجزر ، تجد السلام. وتشهد حياة لم تشهدها من قبل ... في لحظة لا تتوقعها على الأقل. المناظر الطبيعية الزرقاء الخاصة بك هي حياتك الخضراء. يمتزج اللون الأزرق لبحر إيجة مع اللون الأخضر لبودروم. تأخذ كل خطوة نحو اللون الأخضر ، تفتح كل عينيك على اللون الأزرق. تقدم حياة فريدة من نوعها ، هذه الأرض لديها أيضا واحدة من أكثر المواقع هدوءا وخصوصية في شبه جزيرة بودروم. أنت مدعو إلى حياة حيث يمكنك الاستماع إلى نفسك أثناء مشاهدة غروب الشمس ، ولمس الامتياز بينما تجد السلام مع اللون الأزرق. في زرقة بحر إيجة. استكمالاً لهدوء بحر إيجه وحرية الجزر مع إشراق الشمس ، يقع هذا العقار الاستثماري في أكثر المناطق البكر والأكثر خصوصية المطلة على البحر. يقع في منطقة هادئة بعيدًا عن الزحام وضوضاء المدينة ، ويوفر بيئة حيث يمكنك تجربة منظر البحر الأزرق العميق والطبيعة مع أحبائك. حياة فريدة تتشابك مع الطبيعة. ستكون الطبيعة أفضل صديق لك. سيستمر تأثير الطبيعة المتجدد والشفائي في عملها الطبيعي بمستقبل مستدام. من قلب الطبيعة إلى مائدتك. سوف تنمو كل شيء بشكل طبيعي في هذه الأرض الاستثمارية.

 

 

 

External Features

  • Su
  • Deniz
  • Manzara

Agent Details

caglararli

  • https://www.caglararli.com.tr
  • +905386281520
  • +905386281520

Quick Contact

Do not fill this field in

Do not fill this field in

Kişisel verileriniz, bu web sitesindeki deneyiminizi desteklemek, hesabınıza erişimi yönetmek ve gizlilik politikamızda açıklanan diğer amaçlar için kullanılacaktır.